مرکز مهارتهای پیشرفته رشت
   رشت -بلوار شهید انصاری بعد از راهنمایی و رانندگی- خیابان مهارت - مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته گیلان 
    

دانلود درخواست تمدید و تبدیل پروانه تاسیس آموزشگاه آزاد

۱۷ تیر ۱۳۹۸ 17

فرم درخواست تمدید و تبدیل پروانه تاسیس آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد

از حرفه به رشته

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان ....................

با سلام

احتراماً، اینجانب ................................. دارنده پروانه تاسیس آموزشگاه با نام ............................................... با ارائه گزارش فعالیت عملکرد آموزشگاه در سال گذشته و با ارائه مدارک و مستندات و تکمیل فرم خود اظهاری (تکمیل فرم شماره 1.2) تقاضای تمدید پروانه تاسیس آموزشگاه خود را دارم. ضمناً چنانچه در بررسی کارشناسان آن اداره کل امکان صدور پروانه تاسیس مجتمع آموزش فنی و حرفه ای آزاد فراهم باشد، خواهشمند است نسبت به صدور آموزش در رشته های:

 

اقدام گردد. در غیر اینصورت درخواست تمدید پروانه تاسیس آموزشگاه خود در رشته ................................................................................. را داشته و برای سایر پروانه های تاسیس درخواست مجوز موقت را دارم.

اعلام وضعیت فعلی آموزشگاه و عملکرد فعالیت در سال گذشته از تاریخ .......................... لغایت ..............................به تفکیک پروانه های صادره: 

توسط متقاضی تکمیل گردد

ردیف

عنوان پروانه تاسیس

شماره و تاریخ پروانه تاسیس

فضای مفید آموزشی جهت اجرای دوره آموزشی رشته مربوطه

جمع کل کارآموزان تحت تعلیم

عملکرد آزمونی یکسال فعالیت آموزشی درصد قبولی

1

 

 

 

 

 

 

جمع کل مساحت آموزشگاه به متر مربع

جمع فضاهای آموزشی

فضای اداری

فضای پشتیبانی

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی مدیر آموزشگاه:                                                                    نام آموزشگاه:

شماره و تاریخ کارت مدیریت:

آدرس آموزشگاه:

شماره تماس:                                                                                                        تاریخ و امضاء

 

 

 

فرم شماره 2

فرم خود اظهاری موقعیت و امکانات آموزشگاه

تاریخ تنظیم:                                                          آموزشگاه:

توسط متقاضی تکمیل گردد

توسط کارشناس تکمیل گردد

ردیف

عنوان

تعداد

صحت اطلاعات تکمیل شده توسط متقاضی

1

وضعیت مالکیت محل آموزشگاه: شخصی O استیجاری Oوقفی O دولتی Oسایر O

 

دارد O     ندارد O

2

ساختمان آموزشگاه مستقل (بصورت تک واحد O )

 

دارد O     ندارد O

3

ساختمان آموزشگاه مستقل(بصورت همکف O )

 

دارد O     ندارد O

4

ساختمان آموزشگاه مستقل(در طبقات با آسانسور برای استفاده کارآموزان O )

 

دارد O     ندارد O

5

ساختمان آموزشگاه مستقل(در طبقات بدن آسانسور O ) طبقه اول O

 

دارد O     ندارد O

6

ساختمان آموزشگاه مستقل(در طبقات بدن آسانسور O ) طبقه دوم O

 

دارد O     ندارد O

7

ساختمان آموزشگاه مستقل(در طبقات بدن آسانسور O ) طبقه دوم به بالا O

 

دارد O     ندارد O

8

وضعیت وسایل گرمایشو سرمایش O

 

دارد O     ندارد O

9

تهویه مطبوع O

 

دارد O     ندارد O

10

شوفاژ O

 

دارد O     ندارد O

11

بخاری گازی(به ازای هر دستگاه) O

 

دارد O     ندارد O

12

بخاری برق(به ازای هر دستگاه) O

 

دارد O     ندارد O

13

بخاری نفتی(به ازای هر دستگاه) O

 

دارد O     ندارد O

14

کولر گازی(به ازای هر دستگاه) O

 

دارد O     ندارد O

15

کولر آبی(به ازای هر دستگاه) O

 

دارد O     ندارد O

 

توسط متقاضی تکمیل گردد

توسط کارشناس تکمیل گردد

ردیف

عنوان فضا

تعداد

ابعاد متر مربع

جمع کل متر مربع

تعداد

ابعاد متر مربع

جمع کل متر مربع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

فرم شماره 3

 

فرم خود اظهاری در خصوص عنوان پروانه تاسیس دوره ها و تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی و مربیان آموزشگاه

در رشته:

توسط متقاضی تکمیل گردد

توسط کارشناس تکمیل گردد

ردیف

عناوین دوره های آموزشی درخواستی استانداردهای مصوب سازمان

اسامی مربیان کارت داری که در سال گذشته در اجرای این دوره همکاری داشته اند

مشخصات تجهیزات آموزشی، کمک آموزشی و اداری

تعداد یا مقدار

ظرفیت

تعداد یا مقدار

ظرفیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

نام و نام خانوادگی موسس:                                                                                                     تاریخ تنظیم:

1-     قابل توجه موسس

2-     فرم شماره سه برای هر رشته جداگانه تنظیم می گردد.

3-     چنانچه از کارگاه آموزشی مشترکی برای اجرای آموزش های تئوری و عملی قابل اجرا استفاده می نمائید، عناوین دوره های آموزشی زیرمجموعه رشته مورد تقاضا در ستون مربوطه اعلام می گردد.

ردیف

عنوان دوره آموزشی

ابعاد کارگاه آموزشی به متر مربع

کارگاه تئوری

کارگاه عملی

شیفت

زوج

فرد

صبح

عصر

صبح

عصر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عناوین دوره ها حسب درخواست دارنده موافقتنامه یا دارنده پروانه تاسیس که به ضمیمه پروانه صادر گردیده و ضمیمه آن می باشد.

موضوع اعلام عناوین اولین دوره های آموزشی O

عناوین تمدید دوره O

عناوین تعطیل دوره O

عناوین دوره های جدید O

ویژه آموزش خواهران O       برادران O

           

 

خلاصه وضعیت پرونده

جهت صدور پروانه تاسیس

و اعلام دوره های آموزشی مجاز

اداره کل موسسات کارآموزی آزاد

 

 

 

 

 


آموزشگاه:                                                             در رشته:

                                                                  

                                                          

1-     تاریخ اولین درخواست برگزاری دوره های آموزشی:                      2- موافقت نامه اصولی به شماره:                           و تاریخ:

مشخصات بازرسین:

الف) بازرسین محل                                                                                  ب) بازرسین تجهیزات

نام و نام خانوادگی                        شماره شناسایی بازرس(کارت بازرسی)     نام و نام خانوادگی                      شماره شناسایی بازرس(کارت بازرسی)

1-                                                                                                  1-

 

2-                                                                                                 2-

 

3-     تاریخ معرفی محل توسط موسس:

 

تاریخ بازرسی از محل: 18/09/1396                           محل تایید شده O                    محل تایید نشده O

 

4-     تاریخ معرفی تحهیزات آموزشی و کمک آموزشی:                      تجهیزات تایید شده O      تجهیزات تایید نشده O

5-     معرفی محل آموزشگاه به اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی به شماره: ........................... تاریخ: ...........................

6-     معرفی تائید محل آموزشگاه به اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی به شماره: ...........................  تاریخ: ...........................

توضیح : مشخصات تجهیزات آموزشی و تعداد آن، ظرفیت آموزشگاه، عناوین دوره های آموزشی، شماره و مدت زمان استاندارد، جنسیت آموزشگاه،

ایام فعالیت و ساعت کار جهت اجرای دوره های آموزشی طبق جدول مندرج در پشت صفحه می باشد.

صدور پروانه تاسیس طبق درخواست:       اولین O           تمدید O            انتقال O

مبلغ                                               ریال به شماره حساب                                               بانک                     طبق فیش شماره                                        در  تاریخ                                       واریز گردید.

 

 

 

 


تهیه کننده پیشنویس:                                                        مسئول آموزشگاه های آزاد استان:

نام و نام خانوادگی:                                                           نام و نام خانوادگی:

امضاء:                                                                                  امضاء

تاریخ:                                                                                  تاریخ:

 

 

با توجه به فضای مفید آموزشی، اداری و تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی ظرفیت پذیرش آموزشگاه عناوین دوره های آموزشی، شماره و استاندارد جهت اجرای دوره های آموزشی به قرار جدول پیوست (1و2) می باشد.

مشخصات محل آموزشگاه

جدول شماره 1

مساحت کل آموزشگاه......... متر مربع

مساحت مفید آموزشی ...........  متر مربع

مساحت اداری ......... متر مربع

مشخصات تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی

جدول شماره 2

ردیف

مشخصات تجهیزات آموزشی

تعداد

ردیف

مشخصات تجهیزات آموزشی

تعداد

1

 

 

17

 

 

2

 

 

18

 

 

3

 

 

19

 

 

4

 

 

20

 

 

5

 

 

21

 

 

6

 

 

22

 

 

7

 

 

23

 

 

8

 

 

24

 

 

9

 

 

25

 

 

10

 

 

26

 

 

11

 

 

27

 

 

12

 

 

28

 

 

13

 

 

29

 

 

14

 

 

30

 

 

15

 

 

31

 

 

16

 

 

32

 

 

نام و نام خانوادگی مسئول آموزشگاه های آزاد:

امضاء:

تاریخ:

 

فرم ش

 

شماره شناسایی

دوره های آموزشی آموزشگاه:

           

 

اداره کل موسسات کارآموزی آزاد

مجوز برگزاری

عناوین دوره های آموزشی

شماره صدور:

تاریخ صدور:

تاریخ اعتبار تا:

ویزه آموزش به: خواهران O    برادران O

عناوین اولین دوره O عناوین دوره های تمدید شده O

عناوین دوره های تعطیل شده O عناوین دوره جدید O

 

 

 

 

 

 


آموزشگاه:                                                       در رشته:

                                                                  

                                                          

به استناد قوانین و مقررات مندرج در اخرین آئین نامه مصوب هیات محترم وزیران و در رعایت ضوابط آموزشی تعیین شده

بدینوسیله به موسس خانم / آقا / شرکت ..................................

دارنده موافقت نامه به شماره ........................... و تاریخ ........................... و پروانه تاسیس به شماره ....................... و تاریخ ..................... اجازه داده

می شود دوره های آموزشی به شرح ذیل را ارایه نماید.

 

عناوین دوره های آموزشی مجاز

ردیف

                        عناوین دوره های آموزشی

ظرفیت

آموزشگاه

 شماره استاندارد

    دوره آموزشی

مدت زمان آموزش طبق

    استاندارد به ساعت

     تئوری

     عملی

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

فرم ش

 

                                                                             عناوین دوره های آموزشی مجاز

ردیف

                         عناوین دوره های آموزشی

ظرفیت

آموزشگاه

 شماره استاندارد

    دوره آموزشی

مدت زمان آموزش طبق

    استاندارد به ساعت

     تئوری

     عملی

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

23

 

 

 

 

24

 

 

 

 

25

 

 

 

 

26

 

 

 

 

27

 

 

 

 

28

 

 

 

 

29

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

مشخصات مدیر آموزشگاه:

نام و نام خانوادگی: ..................... دارنده گواهینامه مدیریت آموزشگاه به شماره: ........................... تاریخ: ..........................

 

 

 

 


هرگونه آموزش بدون رعایت ضوابط تعیین شده و اجرای دوره های آموزشی مغایر با عناوین مجاز اعلام شده در این فرم خلاف مقررات بوده و با متخلف برابر مقررات مندرج در آئین نامه رفتارخواهد شد.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان

 

رونوشت:                                                                                                                    تهیه کنندگان و تائید کنندگان پیش نویس

-          اداره کل موسسات کارآموزی آزاد

(توضیح: عناوین دوره های آموزشی به اداره کل موسسات کارآموزی آزاد سه ماه و یکجا ارسال می گردد)            نام و نام خانوادگی

-          اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان

-          اداره نظارت بر  اماکن عمومی نیروی انتظامی جهت اطلاع                                                                           1-                                             امضاء و تاریخ

-          یک نسخه جهت اطلاع موسس آموزشگاه

-          یک نسخه جهت ضبط در پرونده آموزشگاه                                                                                                2-                                            امضاء و تاریخ

-          یک نسخه جهت اطلاع واحد آمار

-          یک نسخه جهت اطلاع بازرس

-          یک نسخه جهت اطلاع کارشناسان

 

1-   این پروانه تاسیس و مجوز فعالیت آموزشی ضمیمه آن به استناد ماده 13 قانون کارآموزی و آیین نامه مصوب سال 1349 و مفاد ماده 111 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب آبان ماه 1369 و در چهارچوب آئین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد مصوب سال 1385 هیات محترم دولت، صادر شده است.

2-     هر موسس در یک مکان صرفاً با مجوز اداره کل فنی و حرفه ای استان می تواند فعالیت آموزشی نماید.

3-   اخذ تائیدیه اداره نظارت بر امکان عمومی نیروی انتظامی برای محل جدید الزامی می باشد. در اینصورت برای محل جدید مجوز فعالیت آموزشی صادر خواهد شد. چنانچه محل اموزشگاه مجدداً تغییر نماید، انجام مراحل اداری و صدور مجوز فعالیت آموزشی مجدد الزامیست. برای ایجاد شعبه، صدور پروانه تاسیس و مجوز فعالیت آموزشی جداگانه الزامیست.

4-   ارائه ساعت کار و برنامه آموزش آموزشگاه با ساماندهی در رعایت تفکیک جنسیت کارآموزان و ایام فعالیت صبح / بعد ازظهر برای روزهای زوج و فرد و اعلام ایام تعطیل آموزشگاه به اداره کل الزامیست. علی الخصوص در رعایت تبصره های مواد  34و35 آئین نامه فوق الذکر، ارائه برنامه آموزشی و ساعت کار مدیر و مربی حسب قرارداد منعقده با موسس توسط هر یک از آنان الزامی میباشد.

5-   موسس می تواند بر حسب درخواست کارآموز مندرج در قرارداد کارآموزی تمام یا بخشی از استاندارد را آموزش دهد.

6-   هرگونه افزایش یا کاهش رشته ها، تغییر محل، تعطیلی یا فعالیت مجدد، استفاده از تسهیلات تبصره های مواد 34.35 و انتقال یا واگذاری پروانه تاسیس برابر ضوابظ و مقررات با درخواست موسس و کسب موافقت و صدور مجوز این اداره کل مجاز بوده که مجوز آن به ضمیمه این پروانه صادر خواهد شد.   

7-   معرفی مدیر واجد شرایط جهت صدور فعالیت آموزشی توسط موسس الزامیست و اجرای دوره های آموزشی باید توسط مربی یا مربیان واجد شرایط صورت گیرد، بدیهی است مدیریت و آموزش توسط افراد فاقد شرایط تخلف محسوب گردیده و برابر مقررات اقدام خواهد شد.

8-   هرگونه آموزش بدون اخذ پروانه تاسیس و مجوز فعالیت آموزشی از اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان در حکم غیر مجاز و خلاف قانون و مقررات بوده و با متخلف برابر مقررات مندرج در آئین نامه رفتار خواهد شد.

9-  

1-      پروانه و مجوز فعالیت آموزشی ضمیمه آن در تاریخ                               تحویل اینجانب                                              گردید.

                                                                                                         تاریخ                                امضاء

لطفا جهت اطلاع از مفاد کامل آئین نامه مصوب 1385 هیات محترم دولت، دستورالعمل  ها و مصوبات مربوطه و آخرین استانداردهای آموزشی و .... به اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مراجعه نمائید.

 

          

          

از یابنده این پروانه تقاضا می شود آن را به صندوق پستی                                   بیندازد تا از طریق پست به اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تحویل دهد. بدیهی است هر گونه سوء استفاده از این پروانه و مجوز آموزشی که به ضمیمه آن صادر شده است قابل پیگرد قانونی می باشد.

 

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان

تاریخ: .........................

شماره نامه: ......................

پیوست: ........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 


فرم شماره  ز

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان

با سلام و احترام

بدینوسیله خانم/آقای                                                  دارنده گواهینامه مربیگری آموزشگاه

به شماره                               و تاریخ                               بعنوان مربی آموزشگاه  معرفی می نمایم.

خواهشمند است دستور فرمائید جهت انجام سایر اقدامات بمنظور صدور پروانه تاسیس و مجوز برگزاری دوره های آموزشی اقدام لازم صورت گیرد.

 

نام و نام خانوادگی موسس

                                                                                                                  امضاء و تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

رشت-گلسار-نبش خیابان 115-اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان- تلفن7751540 صندوق پستی 1981-41635 کد پستی 74319-41648

تلفن گویا:167                ایمیل: Gilan@IRANTVTO.COM                وب سایت اداره کل: WWW.GUILANTVTO.IR

                                                                                                                                                                           

 

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان

تاریخ: .........................

شماره نامه: ......................

پیوست: ........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 


فرم شماره  ز

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان

با سلام و احترام

بدینوسیله خانم/آقای                                        دارنده گواهینامه مربیگری آموزشگاه

به شماره                                  و تاریخ                               بعنوان مدیر آموزشگاه  معرفی می نمایم.

خواهشمند است دستور فرمائید جهت انجام سایر اقدامات بمنظور صدور پروانه تاسیس و مجوز برگزاری دوره های آموزشی اقدام لازم صورت گیرد.

 

نام و نام خانوادگی موسس

                                                                                                                  امضاء و تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

رشت-گلسار-نبش خیابان 115-اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان- تلفن7751540 صندوق پستی 1981-41635 کد پستی 74319-41648

تلفن گویا:167                ایمیل: Gilan@IRANTVTO.COM                وب سایت اداره کل: WWW.GUILANTVTO.IR

 

دانلود فرم درخواست تمدید و تبدیل پروانه تاسیس آموزشگاه آزاد

فرمت : pdf حجم :1134.222 KB