مرکز مهارتهای پیشرفته رشت
   رشت -بلوار شهید انصاری بعد از راهنمایی و رانندگی- خیابان مهارت - مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته گیلان 
    

فرم برنامه و ساعات کار آموزشگاه آزاد

۱۷ تیر ۱۳۹۸ 19

بسمه تعالی

برنامه وساعات کارآموزشگاه /مجتمع آموزشی: درعایت ماده 34وتبصره ماده35آیین نامه اجرایی مصوب 85

شماره وتاریخ پروانه تاسیس:                                                                           شماره وتاریخ مجوزبرگزاری دوره:

رشته/رشته های :

نشانی آموزشگاه مجتمع آموزشی:                                                                                                                                            شماره تلفن:

ردیف

نام ونام خانوادگی مربی

شماره تاریخ مربیگری

عناوین دوره های آموزشی

کد

استاندارد

شماره

کارگاه

روزهای هفته

 

شیفت صبح

شیفت بعدازظهر

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

تاریخ تدریس

ساعات

تدریس

تعدادکارآموزان

تاریخ تدریس

ساعات

تدریس

تعدادکار

شروع

پایان

از

تا

 

شروع

پایان

از

تا

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام ونام خانوادگی مدیر :                                                                                         ویژگی مربی یامربیان که ازتسهیلات تبصره 35 استفاده می نمایند

 

 امضاء وتاریخ                                                                                                             نام ونام خانوادگی

                                                                                                                                 شماره وتاریخ اجاره نامه

دانلود برنامه و ساعات کارآموزشگاه آزاد

فرمت : pdf حجم :51.6084 KB