مرکز مهارتهای پیشرفته رشت
   رشت -بلوار شهید انصاری بعد از راهنمایی و رانندگی- خیابان مهارت - مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته گیلان 
    

بخشنامه ها و دستورالعمل ها

۱۸ مهر ۱۳۹۵ 1910

طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی

مهارت آموزی در  محیط کار واقعی