مرکز مهارتهای پیشرفته رشت
   رشت -بلوار شهید انصاری بعد از راهنمایی و رانندگی- خیابان مهارت - مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته گیلان 
    

سخن رئیس مرکز

۱۸ مهر ۱۳۹۵ 916

برگزاری دوره های آموزشی در جهت افزایش توانمندی و ارتقای مهارت های فردی و شغلی و پرداختن به جنبه های عملی، مهارت افزائی و توانمندسازی فراگیران، همسو با انتقال دانش و تکنولوژی به روز، از اولویت های مرکز شناخته می شود .

طراحی و ارائه دوره های آموزشی مرکز آموزش مهارت های پیشرفته مبتنی بر نیازسنجی  جهت  شناسایی و رفع نیاز و خلا های آموزشی در کسب یک فرصت شغلی می باشد و مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته به منظور ارائه آموزشهای مهارتی درزمینه های مختلف فنی و همچنین دوره های نوین ایجاد گردیده است که ماموریت آن شناخت وپایش مستمرفناوریها و صنایع High-tech به منظور شناسایی مشاغل و حرفه های مرتبط و آموزش مهارتها و شایستگی های مورد نیاز بازار کاراست .


رئیس مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته گیلان