موسسات کارآموزی آزاد
آموزش های مهارتی هدفمند و اثربخش؛ ضامن توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار
    

اهم وظایف و فعالیتهای واحد اشتغال

۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ 171

وظایف واحد اشتغال و کار آفرینی

- پیگیری و حضور در جلسات مشترک کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری در سطح استانداری ، فرمانداری ، دبیرخانه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان و اداره کل و ....
- همکاری و ایجاد و هماهنگی اداری بین کلیه سازمان و موسسات به منظور ارائه خدمات و تسهیلات برابر آیین نامه و بخشنامه های اداره با هماهنگی مدیر کل
- شناسایی و هماهنگی های لازم با کار آفرینان استانی و شهرستانی و برگزاری جلسات در سطح استانداری ، فرمانداری و .... به منظور رفع موانع و چالش های کار آفرینان
- بازدید و بازرسی از فعالیت های کار آفرینان شناسایی شده در رسته های فعالیتی مختلف و ایجاد فضای مناسب به منظور شناساندن کار آفرینان و در صورت نیاز معرفی متقاضیان برای بازار کار در راستای در خواست های کار آفرینان
- ایجاد فضای لازم و مناسب برای لینک کردن کار آفرینان در سطح کشوری ، استانی ، شهرستانی به منظور بهر ه وری بیشتر کار آفرینان در عرصه تولید و بازار فروش
- هماهنگی و برنامه ریزی در راستای ارتقای توانمند سازی کار آفرینان در برنامه های آموزشی کار آفرینی و اشتغال پایدار برای متقاضیان و کار آفرینان

اهم وظایف و فعالیتهای واحد اشتغال