موسسات کارآموزی آزاد
ششم مرداد، روز ملی کارآفرینی و ترویج مهارت های فنی و حرفه ای    
نمایشگاه ها
تفاهم نامه ها
آموزش روستایی
کارگاه های آموزشی