موسسات کارآموزی آزاد
توسعه اشتغال بر پایه آموزش های مهارتی هدفمند ، فعالانه و اثربخش    
نمایشگاه ها
تفاهم نامه ها
آموزش روستایی
کارگاه های آموزشی