مرکز خاتم الانبیاء املش
آیا می دانید تمامی دوره های آموزشی این مرکز رایگان می باشد؟        آیا می دانید هزینه صدور گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای 5000تومان می باشد ؟    آیا می دانید بازار کار نیاز به دانش آموختگان دارای مهارت فنی و حرفه ای بوده و دانش آموختگان دانشگاهی هم نیاز به طی دوره های مهارتی می باشند ؟    سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال     به مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید خوش سیرت شهرستان آستانه اشرفیه خوش آمدید. آدرس وبلاگ مرکز شهید خوش سیرت astantvto.blog.ir
    

کارگاه درودگری پیش ثبت نام

در کارگاه درودگری استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

درود گر درجه 2

مشخصات مربی / مربیان :

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
پست الکترونیک
امیر محمد پور تسیه
کارشناسی ارشد صنایع چوب
امیر محمد پور تسیه

تجهیزات موجود در کارگاه

ردیف

نام تجهیزات

1

بخاری گازی

2

صندلی

3

میز

4

پمپ باد

5

سه کاره

6

پنل بر

7

فارسی بر

8

ارّه نواری

9

تیزکن برقی سنگ چرخ

10

PVC زن

11

دم چلچله

12

پایه دریل

13

قطع کن

14

گندگی

15

رنده

16

پولیش

17

رنده برقی

18

فرز

19

کمد لباس

20

ارّه عمودبر

21

دریل برقی

22

اتو

23

فایل کمد

24

مکنده پنل بر

25

گردبر

26

هواکش

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه

درودﮔﺮ درﺟﻪ 2 ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻋﻬﺪه  اﻧﺒﺎر ﻧﻤﻮدن و ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﺑﻪ روش ﻃﺒﻴﻌﻲ ، ﺑﺮﺷﻜﺎري ﻗﻄﻌﺎت ﭼﻮب ﺑﺎ وﺳﺎﻳﻞ  دﺳﺘﻲ  و ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ ورﻧﺪﻳﺪن آﻧﻬﺎ  ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع درب ﭘﺮﺳﻲ  و ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻛﺎرﻫﺎي  ﺳﺎده ﻃﺒﻖ  ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي  داده ﺷﺪه  و ﺳﺮوﻳﺲ  و ﻧﮕﻬﺪاري  ﻛﻠﻴﻪ  اﺑﺰار ﻫﺎي  درود ﮔﺮي ﺑﺮ آﻳﺪ..