مرکز خاتم الانبیاء املش
    
برگزاری جشنواره شناسایی و توانمندسازی ایده های برگزیده (شتاب ملی) توسط بنیاد ملی نخبگان گیلان . جزئیات در پایگاه اینترنتی به نشانی guilan.bmn.ir
    
به مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید خوش سیرت آستانه اشرفیه خوش آمدید.   
    
سال اقتصاد مقاومتی ؛ تولید و اشتغال
    

کارگاه درودگری پیش ثبت نام

در کارگاه درودگری استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

درود گر درجه 2

مشخصات مربی / مربیان :

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
پست الکترونیک
مجید نیاکانی
کاردانی صنایع چوب
مجید نیاکانی

تجهیزات موجود در کارگاه

ردیف

نام تجهیزات

1

بخاری گازی

2

صندلی

3

میز

4

پمپ باد

5

سه کاره

6

پنل بر

7

فارسی بر

8

ارّه نواری

9

تیزکن برقی سنگ چرخ

10

PVC زن

11

دم چلچله

12

پایه دریل

13

قطع کن

14

گندگی

15

رنده

16

پولیش

17

رنده برقی

18

فرز

19

کمد لباس

20

ارّه عمودبر

21

دریل برقی

22

اتو

23

فایل کمد

24

مکنده پنل بر

25

گردبر

26

هواکش

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه

درودﮔﺮ درﺟﻪ 2 ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻋﻬﺪه  اﻧﺒﺎر ﻧﻤﻮدن و ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﺑﻪ روش ﻃﺒﻴﻌﻲ ، ﺑﺮﺷﻜﺎري ﻗﻄﻌﺎت ﭼﻮب ﺑﺎ وﺳﺎﻳﻞ  دﺳﺘﻲ  و ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ ورﻧﺪﻳﺪن آﻧﻬﺎ  ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع درب ﭘﺮﺳﻲ  و ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻛﺎرﻫﺎي  ﺳﺎده ﻃﺒﻖ  ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي  داده ﺷﺪه  و ﺳﺮوﻳﺲ  و ﻧﮕﻬﺪاري  ﻛﻠﻴﻪ  اﺑﺰار ﻫﺎي  درود ﮔﺮي ﺑﺮ آﻳﺪ..