سامانه آموزش و پژوهش

جلسه هم اندیشی با مسولین آموزش مراکز

۲۳ اسفند ۱۳۹۷ 470
جلسه هم اندیشی با مسولین آموزش مراکز
بررسی عملکرد آموزشی سال جاری و تبیین رویکرد های آموزشی سال 1398

 

بی شک نظر به اینکه در برنامه ریزی آموزشی و تحقق اهداف کمی و کیفی در سطح مراکز، اصلی ترین مولفه مسئولین آموزشی مراکز تابعه می باشند در این راستا جلسه ای در روز چهار شنبه مورخ 22/12/97 در سالن اجتماعات اداره کل به همت اداره آموزش، پژوهش و برنامه ریزی برگزار گردید .

در این جلسه که در جهت تقدیر و تشکر از مساعی مسئولین محترم آموزشی در سال جاری و تشریح سیاستهای سال آتی با حضور معاون محترم آموزشی و رییس و کارشناسان محترم حوزه آموزش و پژوهش و برنامه ریزی اداره کل تشکیل شد به اهمیت برنامه ريزي در آموزش و شكل دادن به آينده فعالیت های سازمانی و ایجاد ساختاری چابک در پاسخگویی به نیازهای آموزشی جامعه اشاره  شد. و هریک از کارشناسان با تشریح فعالیتها و ارایه نکات مورد نظر، از نظرات و پیشنهادات حاضرین  در جهت ایجاد تعامل سازنده و هم افزایی و کسب تجارب مشترک بهره برداری  نمودند

جلسه هم اندیشی با مسولین آموزش مراکز جلسه هم اندیشی با مسولین آموزش مراکز

عالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۳
0
خدا قوت